Čistá Horní Úpa

Navržený projekt řešil zkapacitnění kmenové stoky v Trutnově. Jednalo se o stoku A v úseku od západního konce Horní promenády na Malé náměstí, až po křižovatku ulic Revoluční − Příčná. Celá trasa délky 997,36 m vedla v komunikacích pěší zóny na pravém břehu Úpy. V souladu se závěry generelu odvodnění regionu Trutnovska bylo v celé délce provedeno zkapacitnění stoky zvětšením profilu z DN600−800 na DN800−1400. Funkci zrušených oddělovačů převzal zrekonstruovaný oddělovač na Malém náměstí. Ten byl vybaven regulací přepadu štítovou clonou, která zabrání,aby plovoucí a kusovité látky přepadaly do řeky. Za oddělovačem byl zařazen objekt regulace odtoku na ČOV. Dále bylo řešeno zkapacitnění úseku sběrače u plaveckého stadionu pod oddělovačem včetně shybky pod řekou Úpou a úseku na levém břehu Úpy (sanace bezvýkopovou technologií INSAK pod obytným domem čp. 347). Celková délka tohoto rekonstruovaného úseku je 232,36 m. Na pravém břehu byl zvětšen profil z DN 800 na DN 1000, u shybky bylo vybudováno druhé rameno profilu DN 600 (dnešní jednoramenná shybka DN 600 byla nahrazena dvouramennou 2x DN 600). Oddělovač byl zrekonstruován obdobným způsobem, maximální odtok k ČOV je regulován na 600 l/s.

Vodovod a likvidace odpadních vod Jilemnice

Jedná se o návrh I. stavby vodovodního přivaděče Bátovka pro město Jilemnice. Jde o zkapacitnění již dožitého a nevyhovujícího přivaděče od Hlavní sběrné šachty pod prameništěm Bátovka, až po Vodojem pod Hradem nad obcí Dolní Štěpanice.Došlo ke zkapacitnění přivedené pitné vody z prameniště, vybudování nové akumulace ve vodojemu Pod Hradem, realizaci nových vodovodních řadů v obci Dolní Štěpanice a v obci Jilemnice,místní části Hrabačov. Druhou částí stavby bylo vybudování nové oddílné splaškové gravitační kanalizace pro obec Benecko,místní část Dolní Štěpanice včetně dvou čerpacích stanic odpadních vod ČSOV s výtlakem odpadních vod do systému kanalizace města Jilemnice.V neposlední řadě bylo součástí této rozsáhlé stavby kompletní obnova povrchu komunikací II.a III. třídy a dotčených místních komunikací včetně výstavby římsy opěrné stěny, obnovy propustků,mostků, osazení svodidel a provedení vodorovného dopravního značení.

Vodojem a čerpací stanice Lobzy pro město Plzeň

Jedná se o stavbu vodojemu a s ním související čerpací stanice. Vodojem je navržen jako zemní, dvoukomorový s užitným objemem 2 x 10 000 m3, s manipulační komorou spojenou s čerpací stanicí. Vodojem a spodní část čerpací stanice byly zhotoveny z vodostavebního monolitického železobetonu, s nátěrem proti korozním účinkům. Strop vodojemu byl zhotoven z monolitického železobetonu a je nesen železobetonovými sloupy s hlavicemi. Vrchní stavba čerpací stanice je zděná z keramických tvárnic Porotherm, zastropení je z dutinných panelů Spiroll a střecha objektu je zhotovena z tesařského krovu s krytinou z modifikovaných živičných pásů. V objektu čerpací stanice je transformační stanice a chlorovna. Součástí objektů jsou rozvody vzduchotechnického zařízení, elektroinstalace a zdravotně technické instalace. Oplocení areálu je provedeno částečně z potaženého pletiva na ocelových sloupcích s betonovou podezdívkou a částečně s výplní tvořenou pletivem v ocelových rámech. Součástí oplocení jsou ocelová vstupní vrátka a vjezdová vrata. Stěžejní provedené práce:
• Kompletní konstrukce dna a stěn vodojemu z vodostavebního ŽB C25/30 zn.IV. – 3340 m3.
• Kompletní konstrukce stropů vodojemu z vodostavebního ŽB C 30/37 – 1040 m3.
• Systémové bednění dna, stěn a stropů vodojemu – 9350 m2.
• Výztuž kompletních konstrukcí, ocel 10 505 – 465 t.
• Zkoušky vodotěsnosti nádrží – 18 870 m3.