Sanace hrází nádrží Barbora a Otakar

Havarijní stav po sesuvech svahů u nádrží Barbora, Otakar, Čingrovka a u Košťanského hřbitova vyvolal nutnost provedení sanačních prací, zpevnění břehů nádrží a koryt, provedení přístupových cest zdrceného kameniva.
Stěžejní práce zahrnovaly:
- zemní práce – výkopy s odvozem 185 914 m3
- zemní práce - násypy a zásypy zhutněné a nezhutněné 143 410 m3
- zemní práce  - svahování 65 276 m2 - sypání hrází 1 840 m3
- komunikace s krytem z drceného kameniva 41510 m2
- pokládka geotextilie 18 839 m2 - provedení PVC drenáží s obsypem 986 m
- odvodňovací drény z přírodního kameniva 29 441 t
- zatravnění svahů včetně výsadby keřů a stromů 113 300 m2.
Sanace hrází nádrží 2
Sanace hrází nádrží 2

Zatápění zbytkové jámy lomu Ležáky

Jedná se o stavbu řešící zatápění zbytkové jámy lomu Ležáky za účelem revitalizace a sanace této jámy hydrickou cestou. Stavba byla složena z pokládky potrubí v celkové délce 4,6 km, protlaků pod komunikacemi, kolejemi ČSD, řekou Bílinou, výstavby zapojovacího objektu na průmyslový vodovod Nechranice, budování armaturních šachet, uklidňovacího objektu a čerpací jímky nad bilančních vod, výstavby otevřeného příkopu opevněného drátomatracemi. Stavba je situována na katastrálním území bývalé obce Třebušice,obcí Komořan, Souše, města Mostu a v dobývacím prostoru spravovaném Palivovým kombinátem Ústí, s.p. Přivaděč z průmyslového vodovodu Nechranice je prováděn z potrubí PE DN 900 a z části z ocelového vycementovaného potrubí DN 800 opatřeného izolací z PE. Délka přivaděče je po odsouhlasené změně PD 4. 900,7 m.