Paroplynový zdroj 880 MW v elektrárně Počerady, zásobování surovou vodou

Elektrárna Počerady je zásobována surovou říční vodou třemi řady (2x DN 600 + 1 x DN700) z řeky Ohře. Z čerpací stanice jsou vedeny výtlačné řady do vodojemu a z něj gravitační řady do chemické úpravny vody v elektrárně.První dva řady jsou v provozu od zahájení provozu elektrárny na konci šedesátých let, třetí byl položen později. V rámci plánované výstavby nového paroplynového bloku bylo rozhodnuto o výměně dvou řadů ocelového potrubí za plastové.
Vzhledem k provozním tlakům čerpadel bylo navrženo výtlačné potrubí v tlakové řadě PN 16 a byl navržen nejvyšší dostupný profil DN 710 o tloušťce stěny 64,5 mm. Gravitační potrubí je PN 10 o tloušťce stěny 45 mm.V rámci stavby „Paroplynový zdroj 880 MW v elektrárně Počerady“ Vodohospodářské stavby,společnost s ručením omezeným, se podílejí na obchodním balíčku „OB 05.1 Zásobování surovou vodou“ na rekonstrukci zásobovacích řadů. Rekonstrukce probíhala za provozu elektrárny,který nemohl být v žádném případě omezen. Bylo proto použito řešení pomocí by-passu.

Nový zdroj 660 MW v Elektrárně Ledvice

Vodohospodářské stavby spol. s r. o. se podílely na výstavbě a rekonstrukci významných energetických staveb v severních Čechách, kde navazuje na výstavbě obnovované elektrárny v Ledvicích na svou předchozí stavební činnost na obchodních balíčcích OB 51,11,25,16,54.Na OB51 jsme plynule dokončovali stavební a technologické práce, kterými jsme uvolňovali staveniště pro provádění nově budovaného výrobního bloku, kotelny a strojovny včetně výtahové šachty a uvolnili staveniště pro provádění chladící věže.Dále jsme zahájili činnost na realizaci zásobovacích vodovodních řadů– přivaděčů průmyslových vod z Labe a Všechlap, které se nacházejí v prostoru mimo vlastní areál ELE NZ. Přivaděče jsou situovány do prostoru, ve kterém se vyskytují stávající přivaděče průmyslových vod na hranici své životnosti a velké množství kabelových rozvodů, silnoproudých,slaboproudých a sdělovacích.
Trasa přivaděčů je v kolizi s rychlostní čtyř pruhovou komunikací a mostem na této komunikaci, železniční tratí Ústí nad Labem – Chomutova vlečkou Úpravny uhlí Ledvice.Nutnost zajistit nepřerušené zásobování vodou do elektrárny Ledvice si vyžádala dočasné převedení zásobování průmyslovou vodou prostřednictvím suchovodů délky 500m pro Labskou a Všechlapskou vodu. Křížení s rychlostní komunikací bylo vyřešeno metodou tunelování hornickým způsobem – provedením dvojice protlaků DN 1000 délky 300m. V průběhu realizace bylo provedeno několik přepojování potrubí s převádění vody ze starého do nového potrubí včetně speciálních úprav na stávajícím potrubí – kotvením do speciálního betonového bloku. V návaznosti na předchozí realizaci bylo pokračováno ve výstavbě monolitických a prefabrikovaných kolektorů a kanálů šířky více než dva metry pro potrubní rozvody a realizací kanalizací a vodovodů.
Při realizaci komplexní obnovy elektrárny Ledvice byly provedeny:
- Inženýrské sítě v délce 9 815 m v pažených výkopech 142 319 m3(hnané, vrtané záporové pažení a piloty).
- Konstrukce s vodostavebního železobetonu 7418 m3.- Komunikace a zpevněné plochy 26 417 m2.
- Monolitické a prefabrikované podzemní kolektory a kabelové kanály1106 mb.